اين بخش شامل معرفي و مقالات در رابطه با GIS و GPS  ميباشد .